मूग - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो
मूग डाळ - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो
तूर डाळ - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो
मसूर डाळ - सर्वसाधारण दर 75 रुपये प्रति किलो
हरभरा डाळ - सर्वसाधारण दर 60 रुपये प्रति किलो
वाटाणा - सर्वसाधारण दर 110 रुपये प्रति किलो