पेट्रोल - 111.43 (आज 34 पैशांची वाढ)
डिझेल - 102 . 52 ( आज पैशांची 37 वाढ)
CNG - 49.40 (1 KG)
AUTOGAS - 37.30 (1 KG)
LPG - 899.50 (14.2 KG)