कृषी कायद्यावर चर्चा होऊच शकत नाही, तो मागेच घ्यावा लागेल - मेधा पाटकर

सरकार तुमच्या सारख्या सुपारीबाज आंदोलकांना भीक घालणार नाही - अतुल भातखळकर